Hướng dẫn thủ tục vay vốn 30 nghìn tỷ

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về việc triển khai chương trình tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở, để việc triển khai chương trình đạt kết quả cao nhất, Hội sở chính hướng dẫn Chi nhánh cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán thấp hơn 15 triệu đồng/m2 đối với các khách hàng cá nhân, hộ gia đình mua nhà ở như sau:

 1. Mục tiêu của chương trình:

 1. Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP của Chính phủ ngày 07/01/2013 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải quyết hàng tồn kho, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

 2. Triển khai Thông tư số 11/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 15/5/2013 về việc cho vay hỗ trợ nhà ở và Thông tư số 07/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 15/5/2015 về việc hướng dẫn xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ.

 3. Từng bước đáp ứng nhu cầu thiết yếu về nhà ở cho xã hội đặc biệt là các đối tượng có thu nhập thấp, thu nhập trung bình.

 1. Nội dunghướng dẫn cho vay hỗ trợ nhà ở:

Hướng dẫn triển khai cho vay hỗ trợ nhà ở bao gồm 02 đối tượng:

 • Cho vay khách hàng mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2 và giá bán thấp hơn 15 triệu đồng/m2 (Sau đây gọi là “Nhà ở thương mại”).

 • Cho vay khách hàng mua nhà ở xã hội

 1. Hướng dẫn cho vay khách hàng mua nhà ở thương mại

 1. Khách hàng vay vốn:

 • Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, xã hội – nghề nghiệp; viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập; lực lượng vũ trang nhân dân (phải có xác nhận của đơn vị đang công tác về nơi công tác và thực trạng về nhà ở (theo mẫu số 01B).

 • Khách hàng thu nhập thấp là người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; người đã được nghỉ lao động theo chế độ quy định; người lao động tự do, kinh doanh cá thể (phải có văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân xã (phường) nơi Khách hàng đó có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú xác nhận về hộ khẩu và thực trạng nhà ở (theo mẫu số 01C).

 1. Mục đích vay vốn:

Để trả khoản tiền chưa thanh toán mua nhà ở thương mại theo hợp đồng đã ký với chủ đầu tư kể từ ngày 07 tháng 01 năm 2013.

 1. Điều kiện vay vốn:

 • Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, hoặc có nhà ở nhưng diện tích quá nhỏ. Cụ thể là:

 • Có nhà ở là căn hộ chung cư, nhưng diện tích nhà ở bình quân của hộ gia đình thấp hơn 8m2 sử dụng/người; hoặc

 • Có nhà ở riêng lẻ, nhưng diện tích nhà ở bình quân của hộ gia đình thấp hơn 8m2 sử dụng/người và diện tích khuôn viên đất của nhà ở đó thấp hơn tiêu chuẩn diện tích đất tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

 • Khách hàng được vay vốn phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có dự án nhà ở. Đối với trường hợp tạm trú thì phải có đóng bảo hiểm xã hội từ 1 năm trở lên.

 • Có hợp đồng mua nhà ở thương mại ký kết với Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

 • Mỗi hộ gia đình chỉ được vay 01 lần hỗ trợ nhà ở theo quy định của Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 của Bộ xây dựng.

 • Có đề nghị vay vốn để mua nhà ở thương mại và cam kết khách hàng, các thành viên trong hộ gia đình của khách hàng chưa được vay vốn hỗ trợ tại ngân hàng để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở thương mại nào khác.

 • Có đủ vốn tự có tham gia vào phương án vay vốn, tối thiểu 20% giá trị nhà mua;

 1. Điều kiện về nhà ở thương mại:

 • Nhà ở thương mại do doanh nghiệp đầu tư tại các dự án phát triển nhà ở.

 • Diện tích căn hộ, căn nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 được xác định như sau:

 • Đối với căn hộ chung cư: là diện tích sàn của căn hộ (bao gồm cả diện tích ban công, lô-gia sử dụng riêng của căn hộ) được ghi trong hợp đồng mua bán theo nguyên tắc tính kích thước thông thủy của căn hộ (kể cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong nhưng không bao gồm diện tích cột và hộp kỹ thuật bên trong căn hộ);

 • Đối với nhà thấp tầng: có diện tích sàn nhà ở nhỏ hơn 70m2 và diện tích khuôn viên đất nhỏ hơn 70m2.

 • Giá bán của căn hộ, căn nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 được xác định như sau:

 • Giá bán được ghi trong hợp đồng mua bán nhà ở là giá bán nhà hoàn thiện, đã bao gồm thuế VAT và kinh phí bảo trì nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở;

 • Đối với nhà chung cư: giá bán tính cho 1m2 sàn theo quy định tại gạch đầu dòng thứ 2, điểm 1.4, Khoản 1, Mục II Công văn này;

 • Đối với nhà thấp tầng: giá bán là giá tính cho 1m2 sàn nhà ở, trong đó bao gồm cả giá đất.

 1. Mức cho vay:Tối đa 80% giá trị nhà mua.

 2. Thời hạn cho vay:

Thời hạn cho vayPhù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng nhưng tối đa 15 năm.

 1. Lãi suất cho vay:

 • Lãi suất cho vay: 6%/năm (áp dụng trong năm 2013). Lãi suất các năm tiếp theo thực hiện theo thông báo của BIDV trên cơ sở quy định của NHNN từng thời kỳ. Theo đó, NHNN xác định và công bố mức lãi suất áp dụng cho các năm tiếp theo bằng khoảng 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường nhưng không vượt quá 6%/năm.

 • Thời gian áp dụng mức lãi suất cho vay nêu trên tối đa là 10 năm đối với khách hàng mua nhà ở thương mại, nhưng không vượt quá thời điểm 01/6/2023. Sau thời điểm 01/6/2023, áp dụng lãi suất cho vay bằng lãi suất huy động vốn kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau + chênh lệch 2%/năm.

 1. Nguồn trả nợ:

Khách hàng vay phải có nguồn thu nhập thường xuyên, ổn định đảm bảo khả năng trả đầy đủ nợ và lãi vay trong thời gian vay vốn.

 1. Kỳ hạn trả nợ gốc, lãi:

Khách hàng lựa chọn 01 trong 02 phương thức cụ thể như sau:

 1. Trả gốc cố định, lãi giảm dần:

 • Trả nợ gốc: kỳ hạn trả gốc định kỳ tháng, quý, bán niên hoặc hàng năm phù hợp với nguồn thu nhập của khách hàng.

 • Trả nợ lãi: Tiền lãi tính trên dư nợ thực tế và được trả định kỳ hàng tháng.

 1. Trả gốc và lãi chia đều hàng tháng:Định kỳ hàng tháng, khách hàng trả một khoản cố định(bao gồm nợ gốc và nợ lãi) trong suốt thời gian vay vốn.

 1. Tài sản đảm bảo: Tài sản hình thành từ vốn vay hoặc tài sản bảo đảm khác, việc nhận tài sản đảm bảo thực hiện theo quy định hiện hành của BIDV.

 2. Đồng tiền cho vay:

Đồng tiền cho vay là Đồng Việt Nam.

 1. Các nội dung khác:Các nội dung khác khi cho vay thực hiện theo quy định cho vay nhu cầu nhà ở hiện hành của BIDV.

 1. Hướng dẫn cho vay mua nhà ở xã hội:

 1. Khách hàng vay vốn:

 • Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, xã hội – nghề nghiệp; viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập; lực lượng vũ trang nhân dân.

 • Khách hàng thu nhập thấp là người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; người đã được nghỉ lao động theo chế độ quy định; người lao động tự do, kinh doanh cá thể.

 1. Mục đích vay vốn:

Để trả khoản tiền chưa thanh toán mua nhà ở xã hội theo hợp đồng đã ký với chủ đầu tư kể từ ngày 07 tháng 01 năm 2013.

 1. Điều kiện vay vốn:

 • Có hợp đồng mua nhà ở xã hội ký kết với Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

 • Có đề nghị vay vốn để mua nhà ở xã hội và cam kết khách hàng, các thành viên trong hộ gia đình của khách hàng chưa được vay vốn hỗ trợ tại ngân hàng để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở thương mại nào khác.

 • Có đủ vốn tự có tham gia vào phương án vay vốn, tối thiểu 20% giá trị nhà mua;

 1. Tài sản đảm bảo:

  1. Trường hợp khách hàng thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay, BIDV (Chi nhánh), khách hàng và chủ đầu tưký kết hợp đồng thế chấp ba bên và thực hiện các thủ tục giao dịch bảo đảm theo quy định, trong hợp đồng thế chấp lưu ý thỏa thuận các nội dung sau:

 • Chủ đầu tư cam kết ngay sau khi hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở sẽ chuyển các giấy tờ này cho BIDV và hợp tác với BIDV trong việc quản lý tài sản bảo đảm tiền vay.

 • Trường hợp Bên vay không trả được nợ trong thời gian vay vốn tại BIDV trong vòng 03 tháng liên tiếp, Chủ đầu tư có nghĩa vụ mua lại nhà ở xã hội trong thời hạn tối đa là 06 tháng kể từ ngày BIDV có thông báo về việc khách hàng vi phạm Hợp đồng tín dụng (vay vốn mua nhà ở xã hội) đã ký. Quá thời hạn trên, BIDV có quyền trích nợ từ tài khoản tiền gửi của Chủ đầu tư tại BIDV và các tổ chức tín dụng khác tương ứng với giá trị nghĩa vụ bảo đảm của khách hàng tại BIDV, nhưng tối đa không quá giá trị số tiền khách hàng đã thanh toán cho Chủ đầu tư để mua nhà ở xã hội hoặc giá trị nhà ở xã hội tại thời điểm trích nợ. Sau khi trích nợ, BIDV có thông báo cho Chủ đầu tư biết. Số tiền trích nợ, Chủ đầu tư và khách hàng tự thỏa thuận giải quyết.

 • Giá trị nhà ở xã hội để làm căn cứ xử lý (bán, trích nợ,…) được xác định bằng mức giá nhà ở xã hội cùng loại tại thời điểm xử lý. Trường hợp các bên không thống nhất được về giá trị tài sản thế chấp để xử lý, thì Ngân hàng được quyền quyết định thuê Công ty tư vấn thẩm định giá tài sản để làm cơ sở xử lý hoặc Ngân hàng được quyền tự xác định giá trị tài sản thế chấp trên cơ sở mặt bằng giá tài sản cùng loại trên thị trường vào thời điểm đó.

 • Số tiền thu được từ việc bán tài sản thế chấp, chủ đầu tư sẽ chuyển trực tiếp cho BIDV để tiến hành thu hồi nợ gốc, lãi và các khoản phí phát sinh. Sau khi thanh toán hết các khoản nợ tại BIDV, số tiền còn lại (nếu có), Chủ đầu tư sẽ thực hiện hoàn trả lại cho khách hàng.

 • Trường hợp số tiền thu được từ việc bán nhà không đủ trảnợ gốc, lãi và các khoản phí phát sinh khác của khách hàng tại BIDV, khách hàng có nghĩa vụ tiếp tục trả phần dư nợ gốc, lãi và các khoản phí phát sinh còn lại cho BIDV.

 • Khi tài sản đủ điều kiện mua bán, chuyển nhượng: Việc xử lý tài sản để thu hồi nợ được thực hiện theo các quy định hiện hành của BIDV.

  1. Trường hợp khách hàng có tài sản bảo đảm khác, việc nhận tài sản bảo đảm thực hiện theo quy định hiện hành của BIDV.

 1. Mức cho vay, Thời hạn cho vay, Lãi suất cho vay, Nguồn trả nợ, Kỳ hạn trả nợ gốc, lãi, Đồng tiền cho vay, Các nội dung khác: Thực hiện theo nội dung quy định tại Mục II, khoản 1, điểm1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 9; 1.11; 1.12 Công văn này.

 1. Thời gian triển khai cho vay hỗ trợ nhà ở:

 • Thời gian triển khai sản phẩm: kể từ ngày 01/6/2013 đến hết 01/6/2016 hoặc đến khi Hội sở chính có thông báo thay thế.

 • Khai báo mã sản phẩm:

 

STT

Mô tả

Mã sản phẩm

(1)

(2)

(3)

1

Cho vay món ngắn hạn hỗ trợ mua nhà ở xã hội

NH2KMO0205

2

Cho vay món trung hạn hỗ trợ mua nhà ở xã hội

TH2KMO0205

3

Cho vay món dài hạn nhà hỗ trợ mua nhà ở xã hội

DH2KMO0205

4

Cho vay món ngắn hạn hỗ trợ mua nhà ở TM theo TT11

NH2KMO0206

5

Cho vay món trung hạn hỗ trợ mua nhà ở TM theo TT11

TH2KMO0206

6

Cho vay món dài hạn hỗ trợ mua nhà ở TM theo TT11

DH2KMO0206

 

 1. Hướng dẫn thủ tục cho vay khách hàng mua nhà ở xã hội, nhà ở thương mại tại BIDV:

 • Thực hiện theo cẩm nang hướng dẫn đình kèm.

 • Các nội dung khác không được quy định tại công văn hướng dẫn này thực hiện theo Quy trình cấp tín dụng bán lẻ, Quy định cho vay nhu cầu nhà ở hiện hành của BIDV.

 1. Tổ chức thực hiện:

  1. Tại Hội sở chính:

  1. Ban PTNHBL đầu mối:

 • Hướng dẫn chi nhánh triển khai cho vay theocông văn hướng dẫn.

 • Tiếp nhận và xử lý những đề nghị, khó khăn, vướng mắc của Chi nhánh trong quá trình triển khai các sản phẩm.

 • Tổ chức các hoạt động quảng bá, truyền thông trên các phương tiện truyền thông và xây dựng tài liệu tiếp thị (tờ rơi, cẩm nang bán hàng) và truyền tải tới Chi nhánh trước ngày 29/5/2013 theo đường dẫn sau đưới Đây

  1. Ban Thông tin và Quản lý hỗ trợ Alco:

 • Đầu mối thông báo Chi nhánh mức FTP bán vốn, lãi suất cho vay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước từng thời kỳ trên cơ sở Chi nhánh được hưởng toàn bộ phần chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước. Hoàn thành trước 01/6/2013.

 • Trong năm 2013, mức lãi suất FTP bán vốn là 4,5%/năm.

  1. Ban Quản lý tín dụng:

 • Đầu mối phối hợp Trung tâm công nghệ thông tin thiết lập mã sản phẩm và thông báo cho Ban PTNHBL trước 01/6/2013 để hướng dẫn các các Chi nhánh.

 • Đầu mối phối hợp với các Ban QHKHDN, PTNHBL báo cáo Ngân hàng Nhà nước kết quả cho vay nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013.

 • Đầu mối hoàn thiện hồ sơ đăng ký tiếp nhận và hoàn trả gốc và lãi Ngân hàng Nhà nước nguồn tái cấp vốn cho vay hỗ trợ nhà ở theo Thông tư 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013.

 • Đầu mối tổng hợp các khó khăn, vướng mắc khi triển khai các sản phẩm tại BIDV và có văn bản gửi Chính phủ, NHNN, Bộ xây dựng và các cơ quan liên quan khác nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

  1. Ban QHKHDN:Đầu mối cung cấp danh sách các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại mà BIDV tài trợ vốn để thông báo các Chi nhánh chủ động tiếp cận cho vay.

  2. Ban Thương hiệu và Quan hệ công chúng:Phối hợp với Ban PTNHBL truyền thông, quảng bá sản phẩm cho vay hỗ trợ nhà ở trên các phương tiện thông tin đại chúng.

  3. Các Ban, Trung tâm tại hội sở chính:Phối hợp xử lý các nội dung phát sinh liên quan theo mảng công việc phụ trách của từng Ban.

  1. Tại Chi nhánh:

 • Chủ động đào tạo (theo cẩm nang hướng dẫn); thực hiện truyền thông nội bộ tới các cán bộ Chi nhánh về nội dung và ý nghĩa của hoạt động cho vay hỗ trợ nhà ở. Thống nhất cách thức phục vụ, ứng xử các nhu cầu của khách hàng, đảm bảo nhanh gọn, hiệu quả. Thời gian cam kết xử lý món vay: tối đa 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ vay vốn hợp lệ.

 • Thông báo triển khai các sản phẩm của BIDV tới các khách hàng trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Hội sở chính.

 • Niêm yết công khai lưu đồ hướng dẫn trình tự vay vốn và danh mục hồ sơ vay vốn cần cung cấp tại Trụ sở chính Chi nhánh.

 • Tập trung tiếp cận các khách hàng đủ điều kiện vay vốn mua nhà tại các dự án BIDV tài trợ vốn cho Chủ đầu tư và các khách hàng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, ngành y tế.

 • Khẩn trương, chủ động khai thác mẫu thiết kế các tài liệu tiếp thị và trang bị đầy đủ, đảm bảo các Phòng Giao dịch của Chi nhánh có đầy đủ tờ rơi từ ngày 01/06/2013.

 • Tăng cường công tác quảng bá, truyền thông, tiếp thị trực tiếp tại địa bàn Chi nhánh.

 • Báo cáo Hội sở chính những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các sản phẩm (nếu có).

Công văn này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2013, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, Chi nhánh thông báo về Hội sở chính (Ban PTNHBL–Nhóm tín dụng) để phối hợp giải quyết.

Sản phẩm “Cho vay khách hàng cá nhân, hộ gia đình mua nhà ở thương mại” ban hành kèm theo công văn số 1697/CV-NHBL2 ngày 09/4/2013 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2013.

Hướng dẫn thủ tục vay vốn 30 nghìn tỷ
Vote cho bài viết này!

MENU