Nhà ở xã hội – Điểm sáng trong dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi

Trong kỳ họp Quốc hội tới, dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi sẽ được trình và lấy quan điểm đại biểu. Trong số 10 nhóm vấn đề được đề xuất nhằm khắc phục những điểm tồn tại, bất cập của Luật Nhà ở hiện hành thì những nội dung liên tưởng đến nhà ở từng lớp được đánh giá là “điểm sáng” của Luật Nhà ở sửa đổi. Lần … [Read more...]

MENU